Ogłoszenie nr 518066-N-2018 z dnia 2018-02-14 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.: Sukcesywna dostawa pojemników do zbiórki odpadów komunalnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 65022843500000, ul. ul. Przemyska  15 , 37500   Jarosław, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 212 560, e-mail pgkimrp@op.pl, faks 166 215 297.
Adres strony internetowej (URL): http;//www.bip.pgkim.jaroslaw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka Komunalna - 100% udziału Gminy Miejskiej Jarosław
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http;//www.bip.pgkim.jaroslaw.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http;//www.bip.pgkim.jaroslaw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert w formie pisemnej dokumentowej – za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres:
Adres:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu sp. z o.o. , ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław, pokój nr 206 (sekretariat - II piętro )

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa pojemników do zbiórki odpadów komunalnych
Numer referencyjny: PGKiM-DAP.26.3.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Pojemniki dwukołowe na odpady o pojemności 60 litrów, Wymagania (parametry) techniczne jakim muszą odpowiadać oferowane pojemniki na odpady: a) kolor pojemnika – zielony, b) system produkcji – metoda wtryskowa, c) materiał:  granulat polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości ( PE-HD)  pojemnik wykonany zgp0dnei z normą EN-840  odporny na działanie promieni UV  odporny na niskie temperatury  odporny na środki chemiczne  odporny na udary mechaniczne,  części metalowe zainstalowane w pojemniku nie mogą ulegać korozji. Wszystkie krawędzie z którymi może zetknąć się zarówno pracownik Spółki Zamawiającego (podczas jego opróżniania jak i mycia) , a także klient Spółki (podczas wrzucania odpadów) muszą być zaokrąglone tak, aby nie powodowały obrażeń – wg EN 840-6. d) oddziaływanie na środowisko: Tworzywa sztuczne i barwniki nie zawierają kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska – konieczność posiadania atestu Państwowego Zakładu Higieny. e) pojemniki wyposażone w mechanizmy jezdne – 2 sztuki kół 200 mm + ośka zamknięta f) pokrywa pojemnika – pokrywa płaska wyposażona w uchwyt w formie przetłoczenia lub uchwyty w postaci rączek. g) tłoczenie: na pokrywie:  napis „Nie wrzucać gorącego popiołu”  znak jakości RAL GZ 951/1  rok produkcji – bieżący do zamówienia  znak CE na korpusie lub listwie grzebieniowej:  znak jakości RAL GZ 951/1  EN-840 + nośność pojemnika 50 kg  rok produkcji – bieżący do zamówienia h) na korpusie pojemnika tłoczone logo „PGKiM – ZOM” 16 621-63-87 i) nośność pojemnika z odpadami nie może być mniejsza niż 50 kg j) wyciszenie otwierania klapy pojemnika k) pojemniki nowe Produkt posiada: a) Certyfikat zgodności z EN – 840; b) Atest higieniczny; c) Dokument nadania ( w języku polskim) wydany przez RAL potwierdzający, że pojemnik posiada znak jakości nadany przez tę instytucję; d) Okres gwarancji minimum 36 miesięcy. 2) Pojemniki dwukołowe na odpady o pojemności 120 litrów, Wymagania (parametry) techniczne jakim muszą odpowiadać oferowane pojemniki na odpady: a) kolor pojemnika – zielony, b) system produkcji – metoda wtryskowa, c) materiał:  granulat polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości ( PE-HD)  pojemnik wykonany zgp0dnei z normą EN-840  odporny na działanie promieni UV  odporny na niskie temperatury  odporny na środki chemiczne  odporny na udary mechaniczne,  części metalowe zainstalowane w pojemniku nie mogą ulegać korozji. Wszystkie krawędzie z którymi może zetknąć się zarówno pracownik Spółki Zamawiającego (podczas jego opróżniania jak i mycia) , a także klient Spółki (podczas wrzucania odpadów) muszą być zaokrąglone tak, aby nie powodowały obrażeń – wg EN 840-6. d) oddziaływanie na środowisko: Tworzywa sztuczne i barwniki nie zawierają kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska – konieczność posiadania atestu Państwowego Zakładu Higieny. e) pojemniki wyposażone w mechanizmy jezdne – 2 sztuki kół  200 mm + ośka zamknięta f) pokrywa pojemnika – pokrywa płaska wyposażona w uchwyt w formie przetłoczenia lub uchwyty w postaci rączek. g) tłoczenie: na pokrywie:  napis „Nie wrzucać gorącego popiołu”  znak jakości RAL GZ 951/1  rok produkcji – bieżący do zamówienia  znak CE na korpusie lub listwie grzebieniowej:  znak jakości RAL GZ 951/1  EN-840 + nośność pojemnika 60 kg  rok produkcji – bieżący do zamówienia h) na korpusie pojemnika tłoczone logo „PGKiM – ZOM” 16 621-63-87 i) nośność pojemnika z odpadami nie może być mniejsza niż 60 kg j) wyciszenie otwierania klapy pojemnika k) pojemniki nowe Produkt posiada: a) Certyfikat zgodności z EN – 840; b) Atest higieniczny; c) Dokument nadania (w języku polskim) wydany przez RAL potwierdzający, że pojemnik posiada znak jakości nadany przez tę instytucję; d) Okres gwarancji minimum 36 miesięcy. 3) Pojemniki dwukołowe na odpady o pojemności 240 litrów, Wymagania (parametry) techniczne jakim muszą odpowiadać oferowane pojemniki na odpady: a) kolor pojemnika – zielony, b) system produkcji – metoda wtryskowa, c) materiał:  granulat polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości ( PE-HD)  pojemnik wykonany zgp0dnei z normą EN-840  odporny na działanie promieni UV  odporny na niskie temperatury  odporny na środki chemiczne  odporny na udary mechaniczne,  części metalowe zainstalowane w pojemniku nie mogą ulegać korozji. Wszystkie krawędzie z którymi może zetknąć się zarówno pracownik Spółki Zamawiającego (podczas jego opróżniania jak i mycia) , a także klient Spółki (podczas wrzucania odpadów) muszą być zaokrąglone tak, aby nie powodowały obrażeń – wg EN 840-6. d) oddziaływanie na środowisko: Tworzywa sztuczne i barwniki nie zawierają kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska – konieczność posiadania atestu Państwowego Zakładu Higieny. e) pojemniki wyposażone w mechanizmy jezdne – 2 sztuki kół  200 mm + ośka zamknięta f) pokrywa pojemnika – pokrywa płaska wyposażona w uchwyt w formie przetłoczenia lub uchwyty w postaci rączek. g) tłoczenie: na pokrywie:  napis „Nie wrzucać gorącego popiołu”  znak jakości RAL GZ 951/1  rok produkcji – bieżący do zamówienia  znak CE na korpusie lub listwie grzebieniowej:  znak jakości RAL GZ 951/1  EN-840 + nośność pojemnika 110 kg  rok produkcji – bieżący do zamówienia h) na korpusie pojemnika tłoczone logo „PGKiM – ZOM” 16 621-63-87 i) nośność pojemnika z odpadami nie może być mniejsza niż 110 kg j) wyciszenie otwierania klapy pojemnika k) pojemniki nowe Produkt posiada: a) Certyfikat zgodności z EN – 840; b) Atest higieniczny; c) Dokument nadania (w języku polskim) wydany przez RAL potwierdzający, że pojemnik posiada znak jakości nadany przez tę instytucję; d) Okres gwarancji minimum 36 miesięcy. 2. Zakres zamówienia 1) Pojemniki o pojemności 60 L – 250 sztuk 2) Pojemniki o pojemności 120 L – 600 sztuk 3) Pojemniki o pojemności 240 L – 200 sztuk w sukcesywnych dostawach w zależności od zapotrzebowania przez Zamawiającego

II.5) Główny kod CPV: 34928480-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający może udzielić zamówień uzupełniających w trybie zamówień z wolnej ręki na zasadach określonych w art.67 ust.1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) Certyfikat zgodności z EN – 840 dla każdego oferowanego rodzaju pojemnika 2) Atest higieniczny dla każdego oferowanego rodzaju pojemnika 3) Dokument nadania (w języku polskim) wydany przez RAL lub instytucję równoważną potwierdzający, że pojemniki posiadają znak jakości nadany przez tę instytucję, 4) Wzór karty gwarancyjnej dla oferowanych pojemników, określający szczegółowe warunki gwarancji.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy poprzez zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy – w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia – ustalenie zmiany wysokość wynagrodzenia nastąpi według cen jednostkowych określonych w ofercie, w formularzu cenowym. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o zmniejszenie lub zwiększenie ilości dostarczanego przedmiotu umowy w ilości nieprzekraczającej 20% w założonej w umowie. Zamawiający winien poinformować Wykonawcę o zmianie wielkości zapotrzebowania na piśmie. Zmniejszenie ilości dostarczanego przedmiotu umowy nie spowoduje dla Zamawiającego konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy. W przypadku zmian opisanych wyżej wynagrodzenie za przedmiot Umowy ulegnie odpowiedniej zmianie. Podstawą rozliczenia za zmienioną ilość dostaw objętych przedmiotem umowy będą ryczałtowe, jednostkowe ceny podane przez Wykonawcę w ofercie i rzeczywiste ilości dostaw objętych zmianą. Zwiększenie ilości dostaw uzależnione będzie od zapewnienia środków na ten cel w budżecie Zamawiającego. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez przedłużenie terminu wykonania dostaw o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu dostaw w przypadku: a) realizacji w drodze odrębnej Umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej Umowy wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia przeszkody w prowadzeniu dostaw objętych przedmiotem Umowy; b) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. Warunki zmiany terminu – o czas i działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie dostaw w określonym pierwotnie terminie; c) gdy wykonanie Umowy w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego. Warunki zmiany terminu – w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego; d) wydłużenia terminów dostaw z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Warunki zmiany terminu – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu dostaw objętych przedmiotem Umowy. 6. Zmiana postanowień Umowy jest możliwa w przypadku zmian materiałów, urządzeń i sprzętu – pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, w przypadku: a) zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia kosztów realizacji zamówienia, pod warunkiem, że są spowodowane w szczególności pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji przedmiotu Umowy; b) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; c) zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 7. Wynagrodzenie, może ulec zmianie, tj. obniżeniu lub podwyższeniu wskutek zmiany stawki podatku VAT – odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT – względem dostaw, do których mają zastosowanie zmienione przepisy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-23, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH