Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.

    ul. Przemyska 15

    37-500 Jarosław

    tel. (0-16) 621-25-60

    fax (0-16) 621-52-97

Strona główna > Przetargi archiwalne

W calu zapoznania się ze starszymi przetargami, zapraszamy do odwiedzenia starszej wersji serwisu BIP - LINK.


ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA NOWYCH WORKÓW FOLIOWYCH DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 z dnia 2021.06.24) na zakup i sukcesywną dostawę worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ilości 1 845 000 ( jeden milion osiemset czterdzieści pięć tysięcy) sztuk dla Zakładu Oczyszczania Miasta PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o.

Czytaj więcej

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Ostrogskich nr 2 – etap I

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Ostrogskich nr 2 w Jarosławiu w imieniu i na rzecz której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 )na robotę budowlaną pn. Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Ostrogskich nr 2 – etap I

Czytaj więcej

Modernizacja nawierzchni placu manewrowo – postojowego bazy Zakładu Oczyszczania Miasta PGKiM w Jarosławiu sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 )na robotę budowlaną pn. Modernizacja nawierzchni placu manewrowo – postojowego bazy Zakładu Oczyszczania Miasta PGKiM w Jarosławiu sp. z o.o.  

Czytaj więcej

Wybór firmy finansującej zakup fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka do odbioru i transportu odpadów komunalnych w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) na usługę pn. „Wybór firmy finansującej zakup fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka do odbioru i transportu odpadów komunalnych w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym .”

Czytaj więcej

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ MINIKOPARKI Z WYPOSAŻENIEM FINANSOWANEJ W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) na dostawę pn. „Dostawa fabrycznie nowej minikoparki z wyposażeniem finansowanej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu

Czytaj więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej na cele budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Poniatowskiego nr 57 w Jarosławiu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) na usługi w zakresie projektowania obejmujące kompleksowe prace projektowo-kosztorysowe na potrzeby przebudowy wraz z nadbudową budynku o dwie kondygnacje, remontu i zmiany sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ulicy Poniatowskiego nr 57 w Jarosławiu z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym działki o nr ewidencyjnym 2509 i 2511/3 (obręb 5, m. Jarosław ).

Czytaj więcej

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka do odbioru i transportu odpadów komunalnych (zakup w formie leasingu operacyjnego realizowanego w osobnym postępowaniu przez Zamawiającego)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) na dostawę pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu przeznaczonego do zbierania odpadów komunalnych, z tylnym załadunkiem odpadów na podwoziu dwuosiowym (zakup w formie leasingu operacyjnego realizowanego w osobnym postępowaniu przez Zamawiającego)

Czytaj więcej

Dostawa używanego pojazdu specjalnego z zamontowanym podnośnikiem koszowym na podwoziu o DMC 3,5T finansowany w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) na dostawę pn.
„DOSTAWA UŻYWANEGO POJAZDU SPECJALNEGO Z ZAMONTOWANYM PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM NA PODWOZIU O DMC 3,5 T FINANSOWANEGO W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU”

Czytaj więcej

SUKCESYWNE DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO wraz z użyczeniem zbiornika o pojemności 5 000 litrów dla Zakładu Oczyszczania Miasta Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w formie elektronicznej w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 z dnia 2019.09.27) w procedurze właściwej dla zamówień publicznych, o wartości szacunkowej powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Czytaj więcej

Remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz przebudową kominów budynku biurowego PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o. przy ulicy Racławickiej nr 24 w Jarosławiu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.
ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław
zwane dalej Zamawiającym
zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane poniżej równowartości kwoty 5 350 000 euro na zadanie p.n.:
„Remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz przebudową kominów budynku biurowego PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o. przy ulicy Racławickiej nr 24 w Jarosławiu ”

Czytaj więcej