Strona główna > Władze Spółki > Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:

 • Przewodniczący – Michał Muzyczka
 • Zastępca Przewodniczącego – Hubert Łoziński
 • Sekretarz – Jadwiga Mazurkiewicz
 • Członek – Renata Pels
 • Członek – Ryszard Knap

Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

 • coroczne badanie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy
 • rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
 • składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności o których mowa wyżej,
 • stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie członkom organów Spółki absolutorium,
 • zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki i uchwalanie regulaminu organizacyjnego Przedsiębiorstwa Spółki,
 • reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu i w sporach z nimi oraz wykonywanie w stosunku do członków Zarządu wszelkich innych czynności związanych z wykonaniem przez nich mandatu,
 • powoływanie na wniosek Zgromadzenia Wspólników członków Zarządu oraz odwoływanie członków Zarządu ,
 • udzielanie zgody Zarządowi na zbycie środków trwałych o wartości przenoszącej równowartość kwoty 10.000 EURO
 • udzielanie zgody Zarządowi na zaciąganie zobowiązań o wartości przenoszącej równowartość kwoty 10.000 EURO
 • wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego corocznie badania sprawozdania finansowego Spółki
Szczegółowe informacje tego dokumentu:
 • Wytworzył: Zgromadzenie Wspólników (20.04.2006)
 • Opublikował: Piotr Solarski (05.06.2017 08:44)
 • Ostatnia modyfikacja: Piotr Solarski (27.05.2024 13:11)
 • Liczba wyświetleń: 4 122
Rejestr zmian view_list

Aktualizacja treści. Aktualizacja składu Rady Nadzorczej.

27 maja 2024 Piotr Solarski