Strona główna > Władze Spółki > Zgromadzenie Wspólników

Zgromadzenie Wspólników

Gminę Miejską Jarosław w Zgromadzeniu Wspólników reprezentuje Burmistrz Miasta.

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 • podział zysku lub podjęcie uchwały o pokryciu strat
 • udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 • powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • zmiany umowy Spółki,
 • wyrażanie zgody na połączenie lub przekształcenie Spółki,
 • zatwierdzenie regulaminu Spółki, uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, regulaminu Zgromadzenia Wspólników oraz regulaminu określającego zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez Spółkę i obowiązki Spółki wobec odbiorców usług,
 • podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki,
 • zbywanie lub nabywanie nieruchomości,
 • zbywanie lub wydzierżawianie Przedsiębiorstwa Spółki lub ustanawiania na nim prawa użytkowania,
 • podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego
Szczegółowe informacje tego dokumentu:
 • Wytworzył: Rada Miasta Jarosław (31.01.1992)
 • Opublikował: Piotr Solarski (05.06.2017 08:44)
 • Ostatnia modyfikacja: brak
 • Liczba wyświetleń: 2 623